Indledning til slægtshistorien

© 2008: Uwe Thomsen

Interne links:

Tilbage til navigationEksterne links:

Arkivalieronline

DIS-Danmark

 

Det er en langvarig proces at arbejde med slægtshistorie, fordi stoffet er bygget op omkring ganske få, præcise oplysninger om de enkelte personer, så arbejdet simpelt hen går i stå, når kilderne ikke rummer de ønskede informationer, eller - næsten værre - når de byder på "valgmuligheder", så man ikke umiddelbart kan identificere den "rigtige" person, men måske alligevel - uden at tænke over det - "bare" noterer den første, man støder på.

Efterhånden vil der - også her på sitet - komme en del vejledninger til nogle centrale problemstillinger og metoder, hvor især de specielle sønderjyske forhold vil blive tilgodeset, for det er forholdsvis nemt at få seriøse "gode råd" om elementære, generelle spørgsmål ved simpel søgning på internettet, og indtil videre er enkelte links til relevante startsider indsat til venstre.

Umiddelbart drejer det sig imidlertid om at gøre selve stoffet tilgængeligt, efterhånden som det foreligger i en form, der er egnet til udgivelse på internettet, og i den sammenhæng vil det formentlig være hensigtsmæssigt med en forklaring til stoffets disposition og principperne for registrering, der er bibeholdt fra en tid, hvor gedcom-filer slet ikke fandtes, og computeren var utænkelig som erstatning for kuglepen, klistermærker og sammenklistrede plancher.

Dele af stoffet har - meget tidligt - været anbragt i "hjemmestrikkede" databaser, der desværre ikke kan konverteres direkte, så de skal afskrives eller kopieres punkt for punkt, og oplysningerne selvfølgelig checkes en ekstra gang, når nu muligheden er der.

Arbejdet er blevet ganske omfattende, dels fordi registreringen af de "gamle" resultater også er "flyttet" en generation frem i den nu anvendte disposition, og dels fordi nogle oversøiske slægtslinier samtidig er blevet tilgængelige on-line, hvorfra de - uventet mange - nytilkomne falder uden for de nu fastlagte stamlinier, selv om emigranterne og deres efterkommere naturligvis er yderst relevante for de berørte familiers historie.

Registreringen er bygget op omkring mine bedsteforældres generation, dvs. personer født i perioden omkring 1870-1900. Disse 4 personer (senere tilføjes også min kones 2 par bedsteforældre) er registreret som probander i hver deres separate undersøgelse. "Proband" betyder faktisk "en, der undersøges" og bruges f.eks. også som medicinsk begreb.

Probanden er altså udgangspunktet for undersøgelsen, der består af en aneoversigt og en efterslægtsoversigt.

ANEOVERSIGTEN (ofte kaldt anetavlen efter de store – ofte kunstfærdigt udsmykkede – tapeter, paneler og relieffer, som især adelen prydede sine bygningsværker og monumenter med) er her – helt traditionelt – indrettet, således, at probanden, uanset køn, tildeles nummer 1. Nummeret bruges normalt ikke til identifikation af probanden, men da nummersystemet er opbygget, så nummeret på en persons fader er det dobbelte af personens eget nummer, og nummeret på moderen er 1 større end faderens nummer, er nummer 1 korrekt for probanden, hvis fader får nummer 2, moderen nummer 3, bedsteforældrene hhv. 4 og 5 samt 6 og 7, oldeforældrene hhv. 8 og 9, 10 og 11, 12 og 13 samt 14 og15 o.s.v.

Den modsatte vej finder man barnet af et forældrepar ved at halvere mandens nummer, som er 1 mindre end kvindens nummer (i samme par, naturligvis).

Selve aneoversigten rummer kun nødtørftige oplysninger til identifikation af de enkelte personer og links til yderligere oplysninger, efterhånden som disse foreligger i passende udformning.

EFTERSLÆGTSOVERSIGTEN er ligeledes indrettet med probanden som udgangspunkt. Forældre, fødsels- og dødsdata samt alle ægtefæller og evt. uægteskabelige forbindelser anføres. Yderligere biografiske oplysninger indsættes, såfremt de foreligger, og derefter registreres samtlige børn, der er født i alle parforhold, med links til hver deres respektive opslag med tilsvarende oplysninger.

Med modsvarende links fra børnene til forældrene kan princippet videreføres i flere generationer, og slægtsforbindelsen er entydig fastholdt ved at koble forældrenes navne til de enkelte børns registreringer og omvendt børnenes navne til forældrene (egentlig kun til den part, der indgår i slægten, for partnerne optræder reelt som bipersoner i de direkte efterkommeres biografier).

Derved undgår brugerne det komplicerede registreringssystem, der kræves til entydig identifikation af efterkommerne, men de respektive registreringskoder vil indgå i filnavnene og dermed være tilgængelige for dem, der ønsker at bruge dem.

Nulevende personer vil i almindelighed ikke blive offentliggjort i efterslægtsoversigten, men hvis dele af oversigten – i givet fald på de berørte personers egen foranledning – ønskes udvidet med oplysninger om nulevende efterkommere, kan de fornødne sider (og links) uden videre indføjes.

Til internt brug vil de levende efterkommere imidlertid - så vidt muligt - blive registreret, og hvis kontaktoplysninger er tilgængelige, vil de registrerede data blive distribueret til de pågældende.

Familiemedlemmer, der ønsker at vide, hvad der måtte være registreret om dem selv, kan identificere sig selv gennem deres familiemæssige tilknytning til en person, der offentliggjort i efterslægtsoversigten (med de rigtige navne gennem alle generationer) og tilføje deres postadresse eller andre oplysninger, der bekræfter deres nuværende opholdssted.

Dette vil - til en vis grad - sikre, at en anmodning om oplysninger kommer fra en dertil berettiget person, men hvis vedkommendes identitet stadig synes tvivlsom, vil information vil kun blive sendt pr. brev til en fysisk postadresse.

Så snart en passende skabelon er klar, vil grafiske tabeller med begrænset identifikation af (offentliggjorte) efterkommere og links til yderligere information blive tilgængelige.